Bez kategorii

Dronedaron do utrzymania rytmu zatokowego w migotaniu lub trzepotaniu przedsionków ad 8

Ciągłe monitorowanie wszystkich badanych pacjentów w długim okresie wykraczało poza zakres tych badań i zazwyczaj nie było uważane za niezbędne do interpretacji takich badań. Poprzednie badanie, badanie antyarytmiczne z dronedaronem w umiarkowanej do ciężkiej zastoinowej niewydolności serca, oceniające zmniejszenie zachorowalności (ANDROMEDA), zostało przerwane wcześnie, ponieważ wstępna analiza bezpieczeństwa sugerowała potencjalne zwiększenie ryzyka zgonu z leczeniem dronedaronem. Przerwane badanie obejmowało pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej zastoinowej niewydolnością serca i dysfunkcją komór, a zatem badało inną (i wyższym ryzykiem) populację niż pacjenci, których badaliśmy. W naszych badaniach odsetek zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i nagłej śmierci w grupie dronedaronu nie różnił się istotnie od tych w grupie placebo. Niemniej jednak doświadczenie z badaniem ANDROMEDA wskazuje, że dronedaron może być związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu u pacjentów z zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca i że lek nie powinien być stosowany u takich pacjentów, dopóki nie zostaną zebrane odpowiednie dane.
Podsumowując, nasze badania wykazały, że wskaźniki pierwszego nawrotu migotania przedsionków i pierwszego nawrotu objawów po roku były istotnie zmniejszone w przypadku dronedaronu w porównaniu z placebo. Dronedaron zmniejszał również częstość rytmu komór w migotaniu przedsionków podczas nawrotów arytmii. Dostępne dane nie są zgodne z odsetkiem działań niepożądanych w porównaniu z dawkami amiodaronu.
[hasła pokrewne: papas debica, nico swadzim, arbet szczecin ]

Zobacz też: # fizjoterapeuta oświęcim, # fotel kosmetyczny elektryczny, # zmarszczki bydgoszcz,