Bez kategorii

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Epoetin Alfa u pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad 5

Ogółem 140 pacjentów (9,5%) zaprzestało stosowania badanego leku: 61 pacjentów w grupie epoetyny alfa (8,3%) i 79 w grupie placebo (10,9%). Pięciu z tych pacjentów zmarło po odstawieniu (trzy z grupy epoetyny alfa i dwie z grupy placebo). W sumie 109 pacjentów (7,5%) zostało utraconych w celu obserwacji, 55 w grupie placebo (7,6%) i 54 w grupie epoetyny alfa (7,4%). Po ukończeniu badania i zamknięciu bazy danych ustaliliśmy status 26 ze 109 pacjentów, którzy stracili kontakt z grupą kontrolną (11 w grupie epoetyny alfa i 15 w grupie placebo). Spośród tych 26 zmarło 5 pacjentów (3 w grupie epoetyny alfa i 2 w grupie placebo). W naszych analizach tych 26 pacjentów zostało uznanych za zaginionych w wyniku obserwacji.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa. Charakterystyka pacjentów w dwóch badanych grupach była podobna przy zapisie (Tabela 1). Jednak pacjenci operacyjni i pacjenci byli starsi od pacjentów urazowych (średni wiek [. SD], 64 . 14 lat i 60 . 16 lat, odpowiednio, 41 . 17 lat) i więcej mieli jeden lub więcej współistniejących warunków (89,1% i 89,3%, odpowiednio, 32,2%). W każdej z trzech grup przyjmujących pacjenci z grupy epoetyny alfa i grupy placebo mieli podobne charakterystyki wyjściowe.
Wśród pacjentów otrzymujących epoetynę alfa, 28,2% otrzymywało jedną dawkę podczas badania, 32,2% otrzymywało dwie dawki, a 38,9% otrzymywało trzy dawki. Dwunastu pacjentów (siedmiu w grupie placebo i pięciu w grupie epoetyny alfa) nie otrzymało badanego leku.
Transfuzja Czerwonej Komórki
Tabela 2. Tabela 2. Podsumowanie danych dotyczących transfuzji krwinek czerwonych. Nie było znaczącej różnicy między grupami w odsetku pacjentów, którzy otrzymali transfuzję krwinek czerwonych (46,0% w grupie epoetyny alfa vs. 48,3% w grupie placebo, ryzyko względne, 0,95, przedział ufności 95% [CI], 0,85 do 1,06; P = 0,34) (tabela 2). Wśród pacjentów, którzy otrzymywali transfuzję krwinek czerwonych, nie było istotnej różnicy między grupą epoetyny alfa a grupą placebo u pacjentów z urazem, u pacjentów nieleczonych chirurgicznie lub u pacjentów nie leczonych medycznie. W analizie, w której stwierdzono, że pacjenci, którzy przerwali stosowanie badanego leku lub byli zagubieni w obserwacji, otrzymali transfuzję, mniej było pacjentów otrzymujących transfuzję w grupie leczonej epoetyną alfa niż w grupie placebo (52,7% w porównaniu z 57,1% , ryzyko względne, 0,92, 95% CI, 0,84 do 1,01, P = 0,08). Nie było istotnej różnicy między dwiema grupami badanymi w całkowitej liczbie transfuzji czerwonych krwinek lub szybkości transfuzji (Tabela 2).
Praktyki transfuzji wydawały się podobne w obu badanych grupach. Średnie stężenie hemoglobiny przed transfuzją wynosiło 8,0 . 1,0 g na decylitr w grupie placebo i 8,2 . 0,9 g na decylitr w grupie epoetyny alfa, a stężenia hemoglobiny przed pierwszą transfuzją i po kolejnych transfuzjach były podobne. Tylko 13,4% pacjentów otrzymało transfuzję, gdy stężenie hemoglobiny było powyżej 9,0 g na decylitr. Ogółem 74,8% pacjentów w grupie epoetyny alfa i 77,2% w grupie placebo otrzymało transfuzję czerwonych krwinek w celu utrzymania stężenia hemoglobiny między 7 g na decylitr i 9 g na decylitr
[podobne: rosuwastatyna, specmed ełk, gazetarzeszow ]

Zobacz też: # fizjoterapia częstochowa, # ortopedia w prywatnej przychodni lekarskiej w warszawie krakowie poznaniu olkuszu i innych miast, # pełnotwarzowa maska do snorkelingu,