Bez kategorii

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Epoetin Alfa u pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad 8

Nasze wyniki sugerują, że próby ograniczenia transfuzji u osób ciężko chorych, dokonane po opublikowaniu badania Transfusion Requirements in Critical Care (TRICC) 5, wpłynęły na praktykę kliniczną. Nasze stwierdzenie, że pacjenci, którzy otrzymywali terapię epoetyną alfa, mieli większy wzrost stężenia hemoglobiny niż ci, którzy otrzymywali placebo, sugeruje, że epoetyna alfa miała spodziewany efekt krwiotwórczy, pomimo braku zmniejszenia częstości transfuzji. Najważniejszym odkryciem w obecnym badaniu jest zmniejszenie śmiertelności wśród pacjentów, którzy otrzymali epoetynę alfa w porównaniu z tymi, którzy otrzymali placebo, co było najbardziej widoczne u pacjentów po urazie. Nasze poprzednie badanie12 wykazało również obniżoną śmiertelność wśród pacjentów po urazie leczonych epoetyną alfa w porównaniu z placebo (4,8% w porównaniu z 10,4%, iloraz szans, 0,43; 95% CI, 0,23 do 0,81). W tej próbie nie zostały prospektywnie zidentyfikowane grupy traumatyczne, chirurgiczne nieurodzeniowe i medyczne grupy przyjmowania nonumarowego, ani też nie podzielono losowo według tych grup. W rezultacie pacjenci w tych grupach, którzy otrzymywali epoetynę alfa, niekoniecznie byli podobni do tych, którzy otrzymywali placebo, a analiza wieloczynnikowa sugerowała, że grupa badana lub grupa przyjmująca nie miała wpływu na śmiertelność.
W obecnym badaniu randomizacja została rozwarstwiona zgodnie z grupą przyjmującą zidentyfikowaną we wcześniejszym badaniu. Zmniejszona śmiertelność, którą znaleźliśmy wśród pacjentów urazowych, którzy otrzymali epoetynę alfa w poprzednim badaniu, została powtórzona w niniejszym badaniu: grupy badane były podobne, a obniżona śmiertelność została potwierdzona przez skorygowany współczynnik ryzyka. Podsumowując, poprzednie i obecne badania sugerują zmniejszenie śmiertelności epoetyny alfa u pacjentów po urazach przebywających na OIOM od ponad 48 godzin. Natomiast u pacjentów chirurgicznych i leczonych otrzymujących epoetynę alfa nie obserwowano istotnego zmniejszenia śmiertelności. Nie jest jasne, czy dzieje się tak dlatego, że badanie nie miało wystarczającej mocy u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, czy też w rzeczywistości tylko niektóre podgrupy w populacji medycznej lub chirurgicznej odnoszą korzyści.
Nasza hipoteza dotycząca wstępnej oceny zakładała, że poprawa wyników klinicznych za pomocą epoetyny alfa byłaby wynikiem zapobiegania niekorzystnym efektom transfuzji krwinek czerwonych. Tak się oczywiście nie stało. Zmniejszenie śmiertelności stwierdzono przy braku zmniejszenia częstości transfuzji. Podobnie, zarówno w przypadku zmniejszenia umieralności, jak i umiarkowanego stopnia zwiększenia stężenia hemoglobiny, jest mało prawdopodobne, aby wzrost stężenia hemoglobiny był odpowiedzialny za zmniejszenie śmiertelności. Bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest niehematopoetyczne działanie epoetyny alfa.
Erytropoetyna ma działanie inne niż pobudzanie szpiku kostnego do wytwarzania dojrzałych erytrocytów. Działa jako cytokina o działaniu przeciwapoptotycznym.13-15 W tej roli wykazano erytropoetynę w przedklinicznych i małych badaniach klinicznych w celu ochrony komórek przed niedotlenieniem i niedokrwieniem. Wiele tkanek ekspresjonuje erytropoetynę i receptor erytropoetyny w odpowiedzi na stres, a także pośredniczy w lokalnych reakcjach stresowych. Te niehematopoetyczne działania erytropoetyny w ochronie komórek sugerują rolę erytropoetyny u pacjentów w stanie krytycznym.13 Apoptoza jest ważna w patogenezie wielu chorób krytycznych, takich jak sepsa i niewydolność wielonarządowa
[przypisy: ciecina eu, grawitan, specmed ełk ]

Zobacz też: # Kable grzewcze Zielona Góra, # lekcje skrzypiec, # ortopedia w prywatnej przychodni lekarskiej w warszawie krakowie poznaniu olkuszu i innych miast,