Bez kategorii

Niedobór płucnego białka powierzchniowo czynnego B we wrodzonej białaczki pęcherzyków płucnych ad

Po poznaniu wyników przypadku biopsji pacjenta, ponownie przeanalizowano przebieg kliniczny i slajdy autopsji jego siostry. Objawy niewydolności oddechowej rozwinęły się wkrótce po urodzeniu i doprowadziły do postępującej niewydolności oddechowej. Leczenie obejmowało 100 procent tlenu; nie otrzymała mechanicznej wentylacji ani kortykosteroidów. Autopsja ujawniła białaczkę pęcherzykową, jak opisano powyżej, i zmiany zgodne z dysplazją oskrzelowo-płucną. Metody
Pacjenci
Kontrolną tkankę płuc uzyskano od pacjentów, którzy byli poddawani przeszczepowi płuc w schyłkowej fazie choroby płuc. Wśród nich była 2-letnia dziewczynka z dysplazją oskrzelowo-płucną, która otrzymywała mechaniczną wentylację ze 100% tlenem; 15-letni chłopiec i 11-letni chłopiec z nadciśnieniem płucnym, z których żaden nie otrzymał dodatkowego tlenu; 13-letnia dziewczynka z zespołem niewydolności oddechowej dorosłych, która otrzymywała mechaniczną wentylację ze 100% tlenem; i 17-letnia dziewczynka z mukowiscydozą, która otrzymywała dodatkowy tlen. Jedynie dziewczynka z zespołem niewydolności oddechowej dorosłych była leczona kortykosteroidami. Uzyskano również niewykorzystaną próbkę płuc dawcy od 18-letniego mężczyzny bez choroby płuc. Próbki uzyskano w czasie operacji i natychmiast zamrożono w ciekłym azocie. Płuco otrzymane podczas autopsji 19-dniowej pełnowymiarowej dziewczynki z zespołem aspiracji smółki, która otrzymała wentylację mechaniczną ze 100% tlenem i pozaustrojową oksygenację membranową, zastosowano jako kontrolę pozytywną w analizie immunohistochemicznej.
Surowica i badania immunohistochemiczne
Surowicę surową skierowaną przeciwko białku surfaktantu A (SP-A), SP-B i proproteinie C surfaktantu (proSP-C) przygotowano jak opisano w innym miejscu 6-11. Immunowybarwienie przeprowadzono na odcinkach parafiny, jak opisano wcześniej, 12 z surowicą odpornościową przeciwko SP-A, SP-B i proSP-C, rozcieńczone 1: 500 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem. Skrawki inkubowano z nie immunizowaną surowicą króliczą do kontroli negatywnego wybarwienia.
Analiza białka
Od 15 do 50 mg tkanki płucnej, zamrożonej w czasie biopsji lub pobrania do przeszczepu, homogenizowano podczas pobytu na lodzie w buforze TRIS zawierającym inhibitory proteinazy i gotowano w buforze obciążającym zawierającym dodecylosiarczan sodu i .-merkaptoetanol. Podwielokrotności zawierające 75 lub 150 .g całkowitego białka, jak określono za pomocą zmodyfikowanego testu Lowry ego13, załadowano bezpośrednio na żele poliakrylamidowe i poddano elektroforezie z tricyną w buforze katodowym w celu rozdzielenia białek o niskiej masie cząsteczkowej14. Białka środka powierzchniowo czynnego wykryto przez immunoblotting z surowicą odpornościową przeciwko SP-A, SP-B i proSP-C, jak opisano wcześniej15.
Analiza RNA
Zamrożoną tkankę płuc sproszkowano w ciekłym azocie, a RNA wyizolowano metodą ekstrakcji kwasowo-fenolowej16. W każdej próbce 10 .g całkowitego komórkowego RNA rozdzielano na 1% żelu agarozowo-formaldehydowym i przenoszono na membranę nylonową17. Ludzkie komplementarne sondy DNA (cDNA) specyficzne dla SP-A, 18 SP-B, 19 i SP-C20 były znakowane izotopowo [32P] trifosforanem deoksycytydyny (ICN Pharmaceuticals) z użyciem dostępnego w handlu zestawu do losowego starterowania (Boehringer-Mannheim Biochemicals )
[patrz też: jezierski jarocin, ciecina eu, gazetarzeszow ]

Zobacz też: # czarter jachtem nad jeziorem ruciane nida, # Kable grzewcze Zielona Góra, # pełnotwarzowa maska do snorkelingu,