Bez kategorii

Celowanie w niedokrwistość z erytropoetyną podczas choroby krytycznej

Ogólnym celem badań klinicznych na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) jest poprawa wyników klinicznych poprzez lepsze zrozumienie, jak rozwija się choroba krytyczna i jak najlepiej zapobiegać, diagnozować, leczyć lub łagodzić taką chorobę. Kilka normalnych pomiarów fizjologicznych i wartości laboratoryjnych zostało porzuconych jako cele terapeutyczne w krytycznej chorobie, ponieważ w niektórych badaniach z randomizacją próby normalizacji tych pomiarów i wartości wykazały albo szkodę, albo brak korzyści w odniesieniu do wyników klinicznych. Jednym z takich celów jest stężenie hemoglobiny. Niedokrwistość powszechnie nabywa się w OIOM z powodu hemodylucji, utraty krwi, zmniejszonej produkcji czerwonych krwinek i nasilonego niszczenia krwinek czerwonych. Ponadto, krytyczna choroba charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytropoetyny, stępioną komórkową odpowiedzią erytropoetyny, zaburzonym metabolizmem żelaza i niedoborami żywieniowymi.
Ważny wkład do literatury pojawia się w tym wydaniu czasopisma, w którym Corwin i wsp.1 przedstawiają to kliniczne pytanie: Jaki jest wpływ cotygodniowego leczenia epoetyną alfa na odsetek pacjentów w stanie krytycznym, poddanych transfuzji czerwonych krwinek. W tym randomizowanym, ukrytym, wieloośrodkowym badaniu, 1460 pacjentów medycznych, chirurgicznych lub urazowych przydzielono do otrzymywania epoetyny alfa (40 000 U tygodniowo przez okres do 3 tygodni) lub placebo między 48 a 96 godzin po przyjęciu na OIT. Pierwszorzędowym rezultatem był odsetek pacjentów otrzymujących transfuzję czerwonych krwinek – punkt końcowy tradycyjnie uzależniony od progu transfuzji poszczególnych lekarzy. Chociaż bardziej liberalna transfuzja jednostek czerwonych krwinek przyczyniła się do wyższych wskaźników transfuzji w grupie kontrolnej niż wśród leczonych pacjentów w poprzednich badaniach z udziałem pacjentów krytycznie chorych, 2 badanie Corwina i in. używał docelowego stężenia hemoglobiny 7 g na decylitr do 9 g na decylitr, zgodnie z restrykcyjną strategią transfuzji preferowaną przez Transfusion Requirements Critical Care (TRICC). Badacze.3 Nie stwierdzono różnic w odsetku pacjentów, którzy otrzymali czerwone transfuzję komórek (46,0% w grupie epoetyny alfa i 48,3% w grupie placebo, P = 0,34) lub liczbę jednostek czerwonych krwinek przetoczonych na pacjenta (odpowiednio 4,5 . 4,6 i 4,3 . 4,8, P = 0,42).
W tym badaniu mile widziane jest przejrzyste zgłaszanie rekrutacji i zatrzymywania pacjentów. Podane dane podkreślają wyzwania badań klinicznych u pacjentów w stanie krytycznym. Z 6168 potencjalnie kwalifikujących się pacjentów zgłoszono się do udziału 3587 (58,2%) pacjentów lub surogatów, z których 2127 (59,3%) nie wyraziło zgody. W sumie 109 pacjentów straciło czas obserwacji, 54 (7,4%) w grupie epoetyny alfa i 55 (7,6%) w grupie placebo.
W tym badaniu około 95% wszystkich pacjentów doświadczyło co najmniej jednego zdarzenia niepożądanego, a około 44% doświadczyło co najmniej jednego ciężkiego zdarzenia niepożądanego. Wskaźniki te odzwierciedlają maksymę, że choroba krytyczna to seria ustalonych i nabytych ewolucyjnych, statycznych lub rozwiązujących powikłań. Jednakże takie wyczerpujące zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów regulacyjnych, może wywoływać albo niewłaściwy alarm, albo fałszywe wrażenie bezpieczeństwa
[więcej w: jezierski jarocin, mixdent, panmed siedlce ]

Zobacz też: # czarter jachtem nad jeziorem ruciane nida, # urządzenie do sterylizacji narzędzi kosmetycznych, # Usuwanie rozstępów Bydgoszcz,