Skip to content

Celowanie w niedokrwistość z erytropoetyną podczas choroby krytycznej

10 miesięcy ago

457 words

Ogólnym celem badań klinicznych na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) jest poprawa wyników klinicznych poprzez lepsze zrozumienie, jak rozwija się choroba krytyczna i jak najlepiej zapobiegać, diagnozować, leczyć lub łagodzić taką chorobę. Kilka normalnych pomiarów fizjologicznych i wartości laboratoryjnych zostało porzuconych jako cele terapeutyczne w krytycznej chorobie, ponieważ w niektórych badaniach z randomizacją próby normalizacji tych pomiarów i wartości wykazały albo szkodę, albo brak korzyści w odniesieniu do wyników klinicznych. Jednym z takich celów jest stężenie hemoglobiny. Niedokrwistość powszechnie nabywa się w OIOM z powodu hemodylucji, utraty krwi, zmniejszonej produkcji czerwonych krwinek i nasilonego niszczenia krwinek czerwonych. Ponadto, krytyczna choroba charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytropoetyny, stępioną komórkową odpowiedzią erytropoetyny, zaburzonym metabolizmem żelaza i niedoborami żywieniowymi.
Ważny wkład do literatury pojawia się w tym wydaniu czasopisma, w którym Corwin i wsp.1 przedstawiają to kliniczne pytanie: Jaki jest wpływ cotygodniowego leczenia epoetyną alfa na odsetek pacjentów w stanie krytycznym, poddanych transfuzji czerwonych krwinek. W tym randomizowanym, ukrytym, wieloośrodkowym badaniu, 1460 pacjentów medycznych, chirurgicznych lub urazowych przydzielono do otrzymywania epoetyny alfa (40 000 U tygodniowo przez okres do 3 tygodni) lub placebo między 48 a 96 godzin po przyjęciu na OIT. Pierwszorzędowym rezultatem był odsetek pacjentów otrzymujących transfuzję czerwonych krwinek – punkt końcowy tradycyjnie uzależniony od progu transfuzji poszczególnych lekarzy. Chociaż bardziej liberalna transfuzja jednostek czerwonych krwinek przyczyniła się do wyższych wskaźników transfuzji w grupie kontrolnej niż wśród leczonych pacjentów w poprzednich badaniach z udziałem pacjentów krytycznie chorych, 2 badanie Corwina i in. używał docelowego stężenia hemoglobiny 7 g na decylitr do 9 g na decylitr, zgodnie z restrykcyjną strategią transfuzji preferowaną przez Transfusion Requirements Critical Care (TRICC). Badacze.3 Nie stwierdzono różnic w odsetku pacjentów, którzy otrzymali czerwone transfuzję komórek (46,0% w grupie epoetyny alfa i 48,3% w grupie placebo, P = 0,34) lub liczbę jednostek czerwonych krwinek przetoczonych na pacjenta (odpowiednio 4,5 . 4,6 i 4,3 . 4,8, P = 0,42).
W tym badaniu mile widziane jest przejrzyste zgłaszanie rekrutacji i zatrzymywania pacjentów. Podane dane podkreślają wyzwania badań klinicznych u pacjentów w stanie krytycznym. Z 6168 potencjalnie kwalifikujących się pacjentów zgłoszono się do udziału 3587 (58,2%) pacjentów lub surogatów, z których 2127 (59,3%) nie wyraziło zgody. W sumie 109 pacjentów straciło czas obserwacji, 54 (7,4%) w grupie epoetyny alfa i 55 (7,6%) w grupie placebo.
W tym badaniu około 95% wszystkich pacjentów doświadczyło co najmniej jednego zdarzenia niepożądanego, a około 44% doświadczyło co najmniej jednego ciężkiego zdarzenia niepożądanego. Wskaźniki te odzwierciedlają maksymę, że choroba krytyczna to seria ustalonych i nabytych ewolucyjnych, statycznych lub rozwiązujących powikłań. Jednakże takie wyczerpujące zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów regulacyjnych, może wywoływać albo niewłaściwy alarm, albo fałszywe wrażenie bezpieczeństwa
[więcej w: jezierski jarocin, mixdent, panmed siedlce ]

0 thoughts on “Celowanie w niedokrwistość z erytropoetyną podczas choroby krytycznej”